Strona dla salonu kosmetycznego

Żaden salon kosme­tycz­ny, fry­zjer, klin­ka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał nowych klien­tów, jeśli nie będzie posia­dał wła­snej, nowo­cze­snej stro­ny inter­ne­to­wej.

Możliwe jest wygodne prze­glą­da­nie stro­ny na roz­ma­itych urządzeniach, takich jak: laptop, tablet czy tele­fon, bowiem stro­na ska­lu­je swój wygląd pod kon­kret­ne urządzenie.

Strony inter­ne­to­we dla gabi­ne­tów kosme­tycz­nych i salo­nów uro­dy które oferuję  uła­twiają komu­ni­ka­cję na sze­ro­ko poję­tej linii usłu­go­daw­ca – usłu­go­bior­ca. Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy stroną jest: for­mu­larz kon­tak­to­wy, czy­li w tym przy­pad­ku np. zamó­wie­nie ter­mi­nu on-line. znacz­nik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tyl­ko uła­twia użyt­kow­ni­kom zna­le­zie­nie naszej fir­my w realu, ale rów­nież sprzy­ja pozy­cjo­no­wa­niu stro­ny.

899,00 

Opis

Żaden salon kosme­tycz­ny, fry­zjer, klin­ka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał nowych klien­tów, jeśli nie będzie posia­dał wła­snej, nowo­cze­snej stro­ny inter­ne­to­wej. 

Możliwe jest wygodne prze­glą­da­nie stro­ny na roz­ma­itych urządzeniach, takich jak: laptop, tablet czy tele­fon, bowiem stro­na ska­lu­je swój wygląd pod kon­kret­ne urządzenie.

Strony inter­ne­to­we dla gabi­ne­tów kosme­tycz­nych i salo­nów uro­dy które oferuję  uła­twiają komu­ni­ka­cję na sze­ro­ko poję­tej linii usłu­go­daw­ca – usłu­go­bior­ca. Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy stroną jest: for­mu­larz kon­tak­to­wy, czy­li w tym przy­pad­ku np. zamó­wie­nie ter­mi­nu on-line. znacz­nik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tyl­ko uła­twia użyt­kow­ni­kom zna­le­zie­nie naszej fir­my w realu, ale rów­nież sprzy­ja pozy­cjo­no­wa­niu stro­ny. 

Co otrzymasz kupując ten pakiet:

Zamawiasz usługę stworzenia strony internetowej typu Wizytówka oparta o najpopularniejszy system CMS na rynku WordPress z szablonem premium. Sytem WordPress pozwala na rozbudowanie strony o nieograniczoną ilość funkcji oraz możliwości.

 • WordPress – strona oparta o popularny prosty w obsłudze system WordPress bez limitu podstron
 • Szablon – zapierający dech w piersiach profesjonalny szablon
 •  
 • Projekt logotypu – Wykonanie nieskomplikowanego logo dla twojej strony WWW.
 • Domena – dowolna domena .pl, .com.pl, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info na rok czasu
 • Hosting – oparty o serwery współdzielona z pocztą i wydzielonym katalogiem FTP na rok czasu 
 • Statystyki – statystyki oparte o system Google Analytics oraz Google webmaster Tools, 
 • Social media – integracja z serwisami społecznościowymi: Facebook, google+, Twieeter, 
 • Mapa Google – na mapie zostanie umieszczony marker z adresem firmy
 • NEWSLETTER – baza danych i obsługa systemu newslettera, 
 • Wdrożenie – uruchomienie strony w 10 dni roboczych od dostarczenia materiałów
 • Certyfikat ssl
 • Profil w Google Moja Firma
 • System rezerwacji online wizyt

Dla wymagających

Dodatkowe pakiety dla strony na WordPress.